Nezaměstnanost Hmotná nouze Kontext Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty O mapě Analýzy Metodologie

Metodologie Mapy nezaměstnanosti a sociální nejistoty

 

Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty je složená ze série vícevrstvých map zobrazujících různé ukazatele. Mapa má umožnit zobrazení informací o různých typech nezaměstnanosti a ukazatelích socioekonomické situace a sociální nejistoty pro různé územní jednotky: kraje, okresy, území obcí s rozšířenou působnosti (ORP), území v působnosti obcí s pověřeným obecním úřadem (POU) a jednotlivé obce. 

Mapa umožňuje srovnání šesti různých časových období: roky 2006 a 2008, které reprezentují období před ekonomickou krizí, roky 2011 a 2014 coby období dopadu ekonomické krize, dále roky 2016, 2018 a 2019, v nichž bylo dosaženo ekonomického růstu a došlo ke zlepšení situace na pracovním trhu a nejnověji také rok 2020, kdy se pozitivní vývoj na trhu práce zastavil a nezaměstnanost se dostala na úroveň roku 2017 (se značnými výkyvy v čase a prostoru).

Mapa zobrazuje jak absolutní počty (např. počty uchazečů o zaměstnání), tak podíly daných ukazatelů (podíl uchazečů o zaměstnání na celkové populaci). 

S jakými pojmy pracujeme?

Nezaměstnaná osoba – osoba vedená v evidenci úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání. Počty, s nimiž pracujeme v mapě, vycházejí vždy z průměru vypočteného z dat ze dnů 31. 8. a 31. 12. daného roku. Výjimku tvoří mapy sezónnosti nezaměstnanosti, v nichž se s údaji za srpen a prosinec pracuje zvlášť.

Nezaměstnanost

Hmotná nouze

V této vrstvě Mapy vyjadřujeme hmotnou nouzi pomocí dat o příjemcích příspěvku na živobytí, což je jedna ze tří dávek v hmotné nouzi (spolu s doplatkem na bydlení a mimořádnou okamžitou pomocí). V jedné domácnosti jsou příjemci tohoto příspěvku obvykle všichni její členové. Počty, s nimiž pracujeme v mapě, jsou průměrné měsíční počty osob či domácností (s domácnostmi pracujeme v případech, kdy sledujeme domácnosti s dětmi a bez dětí), kterým byl příspěvek vyplácen.

Kontext

Zdroje dat 

OKpráce a OKnouze jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí s údaji o osobách evidovaných na úřadu práce ČR vytvořené pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a spravované společností OKsystém. Podrobnější data byla poskytnuta úřadem práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Český statistický úřad (ČSÚ Ú) – veškerá data o počtech obyvatel na úrovni obcí, která jsme v mapě použili, nejsou veřejně volně dostupná, musela být od ČSú vyžádána. Pro potřeby mapy jsme využili tato data:

 

Exekutorská komora ČR - data o exekucích jsou z Centrální evidence exekucí, který provozuje Exekutorská komora ČR; pro účely mapy nám byla ve strukturované podobě sdílena Otevřenou společností o.p.s. (http://mapaexekuci.cz/index.php/o-nas/o-projektu/

V čem se mohou data lišit od jiných zdrojů?

Nezaměstnanost je různými subjekty počítána odlišně a výsledky se tedy mezi sebou liší:

Hmotná nouze jako pojem odkazuje k systému pomoci osobám, které splňují definici hmotné nouze. Systém pomoci zahrnuje výplatu dávek – příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci. Jelikož v mapě vyjadřujeme hmotnou nouzi pomocí dat o příjemcích příspěvku na živobytí, mohou se údaje rozcházet s měřením počtu osob v hmotné nouzi zahrnujícím i osoby/domácnosti pobírající doplatek na bydlení a/nebo dávku mimořádné okamžité pomoci.   

Limity dat